Õppetöö

Üldine kodukord Näpustuudios

– Näpustuudio Käsitöökool on erahuvikool, mille moodustavad kooliealised õppurid, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad õppimiseks vajalikke eeldusi;

– Õppetöö algab 2. septembril ja kestab 17. juunini;

– Õppetöö toimub koolide õppetegevusest vabal ajal;

– Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile;

– Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui kaks kuud, võib õppuri kustutada nimekirjast, teatades sellest eelnevalt lapsevanemat või hooldusõigusega isikut;

– Õppuri käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust õppuri seaduslik esindaja (lapsevanem või hooldusõigusega isik).

 

Õppuri õigused ja kohustused

– osaleda Näpustuudio Käsitöökooli õppetöös vastavalt valitud õppekavale ja tunniplaanile; 

– õpib rõõmuga ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel õpetada;

– suhtub mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaasõpilastesse;

– ei puudu tundidest põhjuseta ja informeerib õpetajat teadaolevast eelseisvast puudumisest;

– hoidma Näpustuudio Käsitöökooli vara, inventari ja varustust;

– olema väärikas, hoidma Näpustuudio Käsitöökooli mainet ja esindama vajadusel Näpustuudio Käsitöökooli;

– Näpustuudio Käsitöökoolist lahkumisel tagastama tema käes olevad Käsitöökooli vara või hüvitama selle vastavas rahalises väärtuses;

– lahkudes Näpustuudio Käsitöökoolist teatama sellest ette vähemalt kaks nädalat:

tasuma õigeaegselt õppetasu ehk jooksva kuu 15. kuupäevaks.